عشق

I LOVE YOU

اگه می خوای بری برو دوباره از تو میگذرم

                                       به گریه هام نگاه نکن من از تو بی وفا ترم

تواشتباه عمرمی که دیگه تکرار نمیشه

                                     این دفعه دیگه برنگرد تو واسه من یار نمیشی

از توی قصه هام برو دیگه به فکر من نباش

                                   تموم کن این دروغها رو نمک رو زخم من نپاش

همیشه بی گناه تویی!!!!!همیشه تقصیر منه

                                   نگاه بی وفای تو همیشه طعنه میزنه

اما بازم می بخشمت این اشتباه آخر

                                  گذشتم ازگناه تو اما خدا نمی گذره

--------------------------------------------------------------

هزار بار تو را مرور کرده ام از آخرین باری که دیدمت

تو می دانی که خط عمر من به پلک های تو متصل است

و هر باری که چشم بر هم می زنی من متلاشی می شوم

مبادا دیگر پنجره ی چشمهایت را به رویم باز نکنی

صدایم گم شده در قلب تو آیا نمی دانی ؟

برای قصه هایم نیست دگر هیچ پایانی

کسالت آور است هر شب زمستان باشد و باران

کشنده تر از آن این قهر های تلخ و طولانی

نمی خواهم که بیش از این اسیر رنجها باشی

نمی خواهم تو هم شاید مرا از خود برنجانی

----------------------------------------------------------------

دلتنگی


باز دلم هوا تو کردهبه یاد روزهایی که دیگه بر نمی گرده به یاد نفس هــای آخر توکه شب و روز منو غمناک کردهبه یاد خنده های شیرین تو که منو محو تو کردهبه یاد عـشق تــو به منکه پیوند منو تو رو با هم جور دیگه کردهبه یاد روزهای خوش با تو بودنکه حالا منو از زندگی سـیر کرده بــه یاد بـی مهری هایی کهدل من در حق  تو کردهبــه یاد کارها و حـرفهایـی کهمی خواسته و نکـرده

-------------------------------------------------------

با تو هستم  بی تو هیچم!دستم بگیر دستم را تو بگیر التماس دستم را بپذیردرمانی باش پیش از آنكه بمیرمآوازی باش پرواز اگر نهیهمدردی باش همراز اگر نهیآغازی باش تا پایان نپذیرمگلدانی باش گلزار اگر نهیدلبندی باش دلدار اگر نهیسبزینه باش با فصل بد و پیرماز بوی تو چون پیراهن تو آغشته شد جانم با تن توآغوشی باش تا بوی تو بگیرملبخندی باش در روز و شب مندرهم شكست از گریه لب منبارانی باش بر این تشنه كویرمآهنگی باش در این خانه بپیچ  پژواكی باش از بگذشته كه هیچ  آهنگی نیست در نایی كه اسیرم

-----------------------------------------------------

انتظاری بی پایان غروب پاییز   برگهای ریز ریز   در انتظار یک عزیز سالهاست که نشسته ام    اشــک هـایـــم  جـــاریــســت    ابرها به احــتـرام مــن نمـــی بـــارنــد     آواز غمناک بر زیر لب دارم       قناری ها هم به احترام من نمی خوانند تنها یادگار من از او قاب عکسی از روی زیبای اوست زمزمه های گـوش مــن صـدای پـاک و بــی ریا اوست دل تــا ابـد در انـتــظــــار نـگــاه مـســـتــانــه ی اوست از او شعر مینویسم امــا شــعر ناتوان از وصف اوست         وقتی که او بار سفر بستدل عاشق خود را از من کند و به خاک پیوست ! آری، تا زنده ام در انتظارم ، انتظاری بی پایان

----------------------------------------------

کــــاش مـیــشـد !!!


کــــاش مـیــشـد دوبـاره بــاشــی      کــنــــار ایـــن تـــن خــــســــتــــهمــثــه مـــــــرحـــــــم بــــشــــــی      واســــه ایـــن دل شـــــکــســـتــهکــــاش مـیــشـد دوبــاره واشــــه     اون دوتـا چــشــم  خـیسـه بـسـتـهکــــاش مـیــشـد دوبـــاره پــیـــدا      اون نــــــگــاه   نـــــاز شـــــیـــداکــــاش مـیــشـد دوبـــاره واشــه      اون لــبــــای  ســــرخ بـــســــتـهکاش میشد دوباره سر بدی فریاد      تا بدونم که هـنـوز، نرفتم از یــادکــــاش مـیــشـد دوبـــاره شونت       تــکـیـه گــاه  نــالــه هـــام شـــهحــضــــــور ســبــز عـــاشــقـــت      ســنــگ صــبــور گریه هـام شــهکــاش مـیــشـد ؛ امـا نمیشه ، این مرام روزگاره،رفتنت هـمـیـشـگـی بـود ، دیــگـه برگشتن نـدارهمــونــدن مـــن دیــگــه ایـنـجــا      هــــیــــچ فـــــایــــــده ای نــــدارهمـثـه یـه رویـا ای  کــه ؛ تــوی      هـــــیـــچ ذهــنـــی جـایـی نــــداره

----------------------------------------------------


روز اول گل سرخي برام اوردي گفتي براي هميشه دوستت دارم

 روز دوم گل زردي برايم اوردي گفتي دوستت ندارم

 روز سوم گل سفيدي برايم اوردي و سر قبرم گذاشتي

و گفتي منو ببخش فقط يه شوخي بود

-----------------------

می بخشمت بخاطر تمام خنده هایی که از صورتم گرفتی...

بخاطر تمام خنده هایی که به صورتم نشاندی نمی بخشمت

 به خاطر دلی که برایم شکستی...بخاطر احساسی که برایم پرپر کردی...

نمی بخشمت بخاطر زخمی که بر وجودم نشاندی...

بخاطر نمکی که بر زخمم گذاشتی...و

 می بخشمت بخاطر عشقی که بر قلبم حک کردی

 

----------------------------------------------------

در آغوشـم کـ ِ مۓ گیــرۓ 


آنقــَــَدر آرام مۓ شوم 


کـ ِ فـَـراموش مۓ کنم 

بـایـ ـد نفس بکشم ... 

---------------------------------------------------


شبــهایم پــُــر شــده از خواب هایی کـ در بیــداری انتظارش را دارم

می دانــی بیا بنشین اینجــا تا برایت کمــی دَردُ دل کنم ... 

از تو چــه پنهان ، شبهــا در خواب ، رخت ِ عروســی را به تن دارم 

کـ دامادش تــویـــی 

خوشحال کننــده است نــه ؟ 

اما همیشــه رخت ِ عروســی ، خبــر از مــرگ بوده !!! 

نوشته شده در دوشنبه بیست و چهارم مرداد ۱۳۹۰ساعت 18:26 توسط Tak Boy (Hamid)| |

Design By : Mihantheme